با ابزارهای نوین؛ برای رشد ارزش آفرین

دکتر
سید اسماعیل ابراهیمی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ لورم ایپسوم متن ساختگی

سرمایه گذاری

cropped-view-of-business-partners-shaking-hands-an-SUBGQMC.jpg
 • مشاوره مدیریت ثروت اشخاص و شرکت‌ها Wealth Management
 • تشکیل پورتفوی و سبد سهام مناسب با حداکثر بازدهی و حداقل ریسک Portfolio Management
 • ارائه تحلیل شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی Business Analysis
 • محاسبة بازده و ریسک‌های مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها Expected return & Risk
 • تدوین طرح تجاری و تهیة گزارش‌های ارزیابی اقتصادی طرح‌ها F.S & B.P

رشد شرکت‌ها

hands-of-two-contemporary-brokers-discussing-finan-LP76AF8.jpg
 • مشاوره افزایش ارزش شرکت بر‌اساس بهینه‌سازی مدل‌های ساختار سرمایه Capital Structure
 • مشاوره برنامه‌ریزی رشد پایدار بر‌اساس مدل هیگینز Sustainable Growth
 • مشاوره کیفی‌سازی سود بر‌اساس مدل سرمایة در گردش Working Capital & Quality of Profit
 • مشاوره بهینه‌کردن نحوة تقسیم سود سهامداران  Optimal Dividend
 • مدیریت ریسک‌های وارده به شرکت Risk Management
 • بهینه‌سازی چرخه‌های تجاری و عملیاتی شرکت  Operational & Business Cycle
 • ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها Valuation
 • مشاوره پذیرش و عرضة اولیه در بورس IPO

تامین مالی

cropped-view-of-business-partners-shaking-hands-an-SUBGQMC.jpg
 • تدوین طرح جامع تأمین مالی از بازار سرمایه  Financing from Capital Market
 • مشاور عرضه و انتشار اوراق قرضة اسلامی  Sukuk
 • تأمین مالی بدون هزینه از درون شرکت In-Company Financing
 • مشاورة افزایش سرمایه  Increase the Capital
 • مشاورة تملک و ادغام و ساختاردهی مجدد M&A
 • تأمین مالی شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط از طریق صندوق‌های خصوصی Private Equity
 • تأمین مالی کسب‌و‌کارهای نو و دانش‌بنیان از طریق Crowd Funding در بازار سرمایه
 • تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از طریق شرکت‌های پروژه Project Firms

دوره‌های آموزشی

hands-of-two-contemporary-brokers-discussing-finan-LP76AF8.jpg
 • رشد شرکت
 • سرمایه‌گذاری
 • تأمین مالی‌های نوین
 • ارزش‌گذاری سهام
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پورتفوی و سبدگردانی
 • تجزیه و تحلیل‌های مالی و سهام شرکت‌ها

به مشاوره مالی حرفه‌ای نیاز دارید؟

نظرات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

علی رستمی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

مدیر عامل مس

علی رستمی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

مدیر عامل مس

علی رستمی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

مدیر عامل مس

علی رستمی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

مدیر عامل مس

جلسات مشاوره

افزایش ارزش کسب و کار شما

اخبار، مطالب آموزشی و ...

وبلاگ

دسته‌بندی نشده

نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برای ارزیابی اهرم مالی یک شرکت استفاده می‌شود و با تقسیم کل بدهی‌های یک شرکت بر حقوق صاحبان سهام آن محاسبه می‌شود. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یک معیار مهم است که در امور مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. این معیار درجه‌ای است که یک شرکت تا چه اندازه عملیات خود را از طریق بدهی در مقابل وجوه دارای مالکیت کامل تأمین مالی می‌کند. به طور خاص، توانایی حقوق صاحبان سهام را برای پوشش تمام بدهی‌های معوق در صورت رکود تجاری منعکس می‌کند.

ادامه مطلب »

همکاران و حامیان ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم