مشاوره رشد و افزایش ارزش شرکت‌ها

  • مشاورة افزایش ارزش شرکت بر‌اساس بهینه‌سازی مدل‌های ساختار سرمایه Capital Structure
  • مشاورة برنامه‌ریزی رشد پایدار بر‌اساس مدل هیگینز Sustainable Growth
  • مشاوره کیفی‌سازی سود بر‌اساس مدل سرمایة در گردش Working Capital & Quality of Profit
  • مشاورة بهینه‌کردن نحوة تقسیم سود سهامداران  Optimal Dividend
  • مدیریت ریسک‌های وارده به شرکت Risk Management
  • بهینه‌سازی چرخه‌های تجاری و عملیاتی شرکت  Operational & Business Cycle
  • ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها Valuation
  • مشاورة پذیرش و عرضة اولیه در بورس IPO
متأسفانه شرکت‌های ایرانی، بدون توجه به اینکه چه میزان قابلیت رشد دارند، به رشد بدون برنامه اقدام می‌کنند که این خود در آیندة نه‌چندان دور به ورشکستگی واحد تجاری منجر خواهد شد. کسب‌و‌کارهای بین‌المللی برای بقای خود به محاسبة ظرفیت رشد پایدار بنگاه اقدام و سپس بر‌مبنای آن رشد می‌کنند. بنابراین، باید دانست که هر رشدی برای بنگاه مطلوب نیست. همچنین، واحدهای تجاری باید تناسبی را بین سرمایة در گردش و سود و فروش خود ایجاد و چرخه‌های تجاری و عملیاتی خود را همواره کنترل کنند تا به‌مرور دچار عقب‌گرد و ورود به بحران مالی و نقدینگی نشوند.

1- افزایش ارزش شرکت و بهبود ساختار سرمایه

هر کسب‌و‌کار و شرکتی به دنبال افزایش ارزش شرکت خود و به تبع آن افزایش ارزش ثروت صاحبان سهام یا درحقیقت مالکان شرکت است. بر‌اساس مدل‌های مدیریت مالی در شرکت، روش‌های گوناگونی به طور مجزا و همین‌طور در کنار هم، اعم از برنامه‌ریزی رشد شرکت گرفته تا بهبود و بهینه‌کردن ساختار سرمایة شرکت و هزینة مرتبط به آن، مدیریت گردش اقلام مختلف دارایی‌ها، چرخه‌های تجاری و عملیاتی شرکت، کنترل و ارزیابی ریسک و بازده‌های مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها، تأمین مالی، استراتژی‌های تقسیم سود و… وجود دارند که توجه به آن‌ها و مدیریتشان می‌تواند در‌نهایت به بالا‌بردن ارزش شرکت منجر شود.

2 – مدیریت رشد پایدار شرکت‌ها

متأسفانه شرکت‌های ایرانی، بدون توجه به اینکه چه میزان قابلیت رشد دارند، به رشد بدون برنامه اقدام می‌کنند که این خود در آیندة نه‌چندان دور به ورشکستگی واحد تجاری منجر خواهد شد. کسب‌و‌کارهای بین‌المللی برای بقای خود به محاسبة ظرفیت رشد پایدار بنگاه اقدام و سپس بر‌مبنای آن رشد می‌کنند. بنابراین، باید دانست که هر رشدی برای بنگاه مطلوب نیست.

3 – مشاوره کیفی‌سازی سود بر‌اساس مدل سرمایة در گردش

هدف کسب‌وکارها و بنگاه‌های تجاری در‌نهایت افزایش ارزش شرکت است. چنانچه سودآوری و فروش شرکت‌ها بر‌اساس رویه‌های صحیح و باکیفیت نباشد، رسیدن به هدف فوق ناممکن خواهد بود. ما رویه‌های درست سودآوری و فروش را، که سبب ایجاد و افزایش ارزش شرکت شود، به صاحیان و مدیران شرکت منتقل خواهیم کرد.

4 – مشاورة بهینه‌کردن نحوة تقسیم سود

یکی از عناصر بسیار مهم در رشد پایدار شرکت‌ها و همچنین حفظ قدرت رقابت در کسب‌وکارها چگونگی تقسیم مناسب سود بین سهام‌داران شرکت است تا هم منافع سهام‌داران و هم قدرت رقابت و رشد پایدار بنگاه تجاری حفظ و لحاظ شود. مدیران بنگاه‌های تجاری باید استراتژی مناسبی را برای تقسیم سود شرکت بین سهام‌داران و صاحبان شرکت اتخاذ کنند، زیرا بدون وجود راهبرد مناسب در تقسیم سود، ممکن است ساختار سرمایه و اسکلت شرکت متزلزل شود. این تزلزل فقط در تقسیم سود بالا یا پایین نیست، بلکه به تناسب و توازن سبب بهینه‌سازی تقسیم سود منجر خواهد شد.

5 – مدیرت ریسک‌های وارده بر شرکت

مشاورة مدیریت ریسک، از شناسایی تا ارائة روش‌های متعدد ادارة ریسک در نهادهای پولی و مالی شامل شرکت‌های بازار سرمایه، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های اقتصادی شامل شرکت‌های بورسی و غیربورسی را مورد توجه قرار می‌دهد و از طریق اجرای نظام جامع مدیریت ریسک در این شرکت‌ها و بنگاه‌ها، خدمات ارائه می‌نماید.

6 – بهینه‌سازی چرخه‌های تجاری و عملیاتی شرکت

یکی از عواملی که سبب هدررَفت منابع و عدم توازن بین سرمایة در گردش و ایجاد سود و فروش با کیفیت در شرکت می‌شود ارتفاع نامتوازن چرخه‌های عملیاتی و تجاری بنگاه تجاری است. برای دوری از افتادن در ورطة بدهی‌های بدون ضابطه و متعاقب آن نزدیک‌شدن به خطر ورشکستگی، بهینه‌سازی چرخه‌های گفته‌شده از اولویت بالایی برخوردار است.

7 – ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات

شرکت‌ها و اشخاص به منظور انتقال مالکیت، عرضة اولیة سهام، ادغام و تملیک، ارزیابی ثروت، تجدید ارزیابی و مواردی از این دست، به ارزش‌گذاری دارایی‌های خود اقدام می‌کنند. دارایی‌های مشمول ارزش‌گذاری در ابتدا باید به‌دقت مورد ارزیابی اقتصادی، مالی و حقوقی قرار گیرند و بر‌اساس ارزیابی صورت‌گرفته و راستی‌آزمایی که توسط متخصصان انجام می‌گیرد کشف قیمت صورت پذیرد.

8 – مشاورة پذیرش و عرضة اولیه در بورس

ورود به بورس و فرابورس برای شرکت‌ها مزایای مختلفی از قبیل معافیت مالیاتی، تسهیل تأمین مالی، ارتقای برند تجاری از طریق افزایش اعتبار شرکت و… را به همراه دارد و از طرفی، طبق قانون برنامة پنجم توسعه (بند ب مادة 99)، شرکت‌های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادارند.

به مشاوره مالی حرفه‌ای نیاز دارید؟

مشاوره سرمایه گذاری

سوالات متداول

پاسخگوی سوالات شما هستیم

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

تامین مالی

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

آموزش

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد

سرمایه گذاری

دریافت حرفه‌ای‌ترین مشاوره مالی
بر اساس واقعیت‌های پیش روی اقتصاد