تجزیه و تحلیل مالی کسب و کار چگونه انجام می شود و کارآیی آن چیست؟

تحلیل مالی چیست؟ تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند ارزیابی کسب و کار، پروژه ها، بودجه ها و سایر معاملات مربوط به امور مالی برای تعیین عملکرد و ارزیابی میزان مناسب بودن آنهاست؛ به طور معمول، تجزیه و تحلیل های مالی شرکت ها به این دلیل انجام می شود که نشان دهد که آیا یک واحد […]