خدمات

سرمایه گذاری

cropped-view-of-business-partners-shaking-hands-an-SUBGQMC.jpg
 • مشاوره مدیریت ثروت اشخاص و شرکت‌ها Wealth Management
 • تشکیل پورتفوی و سبد سهام مناسب با حداکثر بازدهی و حداقل ریسک Portfolio Management
 • ارائه تحلیل شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی Business Analysis
 • محاسبة بازده و ریسک‌های مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها Expected return & Risk
 • تدوین طرح تجاری و تهیة گزارش‌های ارزیابی اقتصادی طرح‌ها F.S & B.P

رشد شرکت‌ها

hands-of-two-contemporary-brokers-discussing-finan-LP76AF8.jpg
 • مشاوره افزایش ارزش شرکت بر‌اساس بهینه‌سازی مدل‌های ساختار سرمایه Capital Structure
 • مشاوره برنامه‌ریزی رشد پایدار بر‌اساس مدل هیگینز Sustainable Growth
 • مشاوره کیفی‌سازی سود بر‌اساس مدل سرمایة در گردش Working Capital & Quality of Profit
 • مشاوره بهینه‌کردن نحوة تقسیم سود سهامداران  Optimal Dividend
 • مدیریت ریسک‌های وارده به شرکت Risk Management
 • بهینه‌سازی چرخه‌های تجاری و عملیاتی شرکت  Operational & Business Cycle
 • ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها Valuation
 • مشاوره پذیرش و عرضة اولیه در بورس IPO

تامین مالی

cropped-view-of-business-partners-shaking-hands-an-SUBGQMC.jpg
 • تدوین طرح جامع تأمین مالی از بازار سرمایه  Financing from Capital Market
 • مشاور عرضه و انتشار اوراق قرضة اسلامی  Sukuk
 • تأمین مالی بدون هزینه از درون شرکت In-Company Financing
 • مشاورة افزایش سرمایه  Increase the Capital
 • مشاورة تملک و ادغام و ساختاردهی مجدد M&A
 • تأمین مالی شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط از طریق صندوق‌های خصوصی Private Equity
 • تأمین مالی کسب‌و‌کارهای نو و دانش‌بنیان از طریق Crowd Funding در بازار سرمایه
 • تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از طریق شرکت‌های پروژه Project Firms

دوره‌های آموزشی

hands-of-two-contemporary-brokers-discussing-finan-LP76AF8.jpg
 • رشد شرکت
 • سرمایه‌گذاری
 • تأمین مالی‌های نوین
 • ارزش‌گذاری سهام
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پورتفوی و سبدگردانی
 • تجزیه و تحلیل‌های مالی و سهام شرکت‌ها

به مشاوره مالی حرفه‌ای نیاز دارید؟

مشاوره سرمایه گذاری

سوالات متداول

پاسخگوی سوالات شما هستیم

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.

سرمایه‌گذاران بر‌اساس سطح ریسک‌پذیری خود به دنبال شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآورند و بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب، پویا و متنوع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف باشد.